\n"; echo "\n"; echo " A List of Registered Participants\n"; echo "\n"; echo "\n"; konektdb($spojeni); $query="USE $databaze"; If(!MySQL_Query($query)){ echo "\n\n

Nepodařilo se použít databázi $databaze.

\n\n\n"; exit; } $vysledek=MySQL_Query("SELECT name, city, country FROM $tabulka2 ORDER BY name"); if (!$vysledek){ echo "\n\n

Došlo k chybě při zpracování dotazu v databázi při pokusu o výpis položek databáze.

\n\n\n"; exit; } else { echo "\n"; echo "\n"; for($i=0; $i

".$atribut."

\n"; } echo "
\n"; while($zaznam=mysql_fetch_array($vysledek)) { echo "\n"; for($i=0; $i

".$zaznam[$atribut]."

\n"; } echo "
\n"; } } MySQL_Close($spojeni); echo "
\n"; echo $footer;¤ ?>